Ars Tattoo - Sklep ze sprzętem i akcesoriami do tatuażu

0 PLN

Aktualności

Otwarcie salonów tatuażu od 26 kwietnia...

Otwarcie salonów tatuażu od 26 kwietnia...

Salony tatuażu zostają otwarte w wybranych województwach

Dnia 22.04.2021 zostało opublikowane rozporządzenie rady ministrów z którego dowiadujemy się, że od dnia 26 kwietnia, możliwość otwarcia i pracy w ścisłym reżimie sanitarnym mają salony tatuażu z województw: podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie oraz małopolskie.

W pozostałych pięciu województwach wszystkie dotychczasowe ograniczenia zostają utrzymane, tzn. śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim.

Wybrany fragment ustawy:

c) w ust. 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do dnia 3 maja 2021 r. na obszarze województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:”,

d) po ust. 22 dodaje się ust. 22a w brzmieniu: „22a. Do dnia 3 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne na obszarze innym niż określony w ust. 22, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym:

  1. w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;
  2. stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.”,

e) w ust. 25 w pkt 2 w lit. n średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. o w brzmieniu:

  • „o) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z); wyłączenie to nie dotyczy województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. c–e, które wchodzą w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

Źródło https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000074801.pdf